۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

نام قدیمی ترکیب های شیمیایی

نیتریک اسید =جوهر شوره سولفوریک اسید =جوهر گوگرد، روغن زاج کلریدریک اسید =جوهر نمک استیک اسید= جوهر سرکه فرمیک اسید=جوهر مورچه بنزوئیک اسید= جوهر حسن لبه […]
×