۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

مواد کشف یا جداسازس شده توسط جابر ابن حیان

جابر ابن حیان یکی از دانشمندان مهم در ایران و جهان است که در دوره زندگی خود کار های مفید زیادی انجام داده شاید جاب است […]
×